Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami:
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

- poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie
Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro)

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205,00 zł,
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Przybliżony termin - do trzech miesięcy


Decyzja doręczana jest drogą pocztową lub odbiera się ją osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 12 (parter)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 Kpa
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów. 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk

Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Powrót do góry