Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia - wzór do pobrania poniżej

 

Do wniosku należy załączyć:

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 594 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, pokój nr 12 
tel. 046 874-80-70, wew. 31

Opłaty:

1. Roczna opłata za pierwsze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

A. do 4,5 % alkoholu oraz piwa, wynosi 525 zł
B. powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł
C. powyżej 18 % alkoholu – 2100 zł
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku ubiegłym. 

2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia wylicza się na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych: 
A. jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
nie przekroczyła wartości 37.500 zł – opłata wynosi 525 zł, jeżeli zaś wartość sprzedaży przekroczyła w/w kwotę, opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;
B. jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa nie przekroczyła wartości 37.500 zł – opłata wynosi 525 zł, jeżeli zaś wartość sprzedaży przekroczyła w/w kwotę, opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów;
C. jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła wartości 77.000 zł – opłata wynosi 2.100 zł, jeżeli zaś wartość sprzedaży przekroczyła w/w kwotę, opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.


Opłatę za uzyskanie pierwszego zezwolenia należy uiścić przed jego odbiorem w kasie urzędu bądź na rachunek Gminy Rogów.

Opłaty za zezwolenie, które jest ważne przez kolejny rok należy wnosić jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia bądź w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2017 r.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

 

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie. 
2. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów. 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Powrót do góry